Polityka prywatności

W celu spełnienia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określanego jako RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Medima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Aleje Jerozolimskie 200  02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod nr KRS  0000201189.

 

2.Dane kontaktowe Spółki: Tel. +48 22 313 22 66, E-mail: medima@medima.pl.

 

3.Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

a)Realizacja kontraktów i umów handlowych dotyczących oferowanych przez Medima Sp. z o.o. wyrobów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia RODO).

b)Wykonywanie serwisu posprzedażnego wyrobów Medima Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b  Rozporządzenia RODO).

c)Marketing i promocja  oferowanych przez Medima Sp. z o.o. wyrobów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt f  Rozporządzenia RODO).

d)Obsługa reklamacji (klientów i Medima Sp. z o.o. względem kontrahentów) oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 punkty b i f   Rozporządzenia RODO).

e)Spełnienie wymagania identyfikacji łańcucha dostaw, wynikającego z Art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c  Rozporządzenia RODO).

 

4.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku klientów i kontrahentów będących osobami fizycznymi oraz osób reprezentujących nabywcę lub kontrahenta w celu zawarcia umowy z Medima Sp. z o.o.

W pozostałych przypadkach (kontakty handlowe, obsługa serwisowa i gwarancyjna, itp.) podanie danych jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie współpracy i realizacji wzajemnych zobowiązań.

Zgodnie z zapisem na stronie internetowej Medima Sp. z o.o. przyjmujemy, że każda osoba, która kontaktując się z nami w sprawach handlowych podaje swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie realizacji oferowanych przez Spółkę usług.  

 

5.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

6.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a)Pracownicy i współpracownicy -  w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów i umów handlowych oraz obsługi posprzedażnej wyrobów Medima Sp. z o.o.

b)Firmy kurierskie – w zakresie koniecznym do dostarczenia lub odbioru przesyłki zawierającej wyroby, części lub dokumenty.

c)Prezes Urzędu Rejestracji Wyrobów Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – w zakresie określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

d)Organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

e)Podmioty dostarczające i nadzorujące systemy informatyczne Medima Sp. z o.o. – w zakresie koniecznym do serwisowania tych systemów.

 

7.Państwa dane osobowe nie są przekazywane za granicę, nie dokonujemy automatycznego przetwarzania danych i ich profilowania, nie zbieramy danych wrażliwych lub dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

 

8.Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,

b)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)przenoszenia danych,

d)cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych przez Spółkę oraz dotyczące wyrobów medycznych wymagania przepisów prawnych, żądanie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych może nie być możliwe do spełnienia.

Zgodnie z Art.19 Rozporządzenia RODO administrator może również odmówić usunięcia danych jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

9.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Medima Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie stosownych informacji.

 

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

W celu spełnienia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określanego jako RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Medima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Aleje Jerozolimskie 200  02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod nr KRS  0000201189.

 

2.Dane kontaktowe Spółki: Tel. +48 22 313 22 66, E-mail: medima@medima.pl.

 

3.Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: realizacja procesu rekrutacji, w trakcie którego Państwo przekazali swoje dane osobowe oraz wyrazili pisemna zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a  Rozporządzenia RODO).

 

4.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji procesu rekrutacji i kasowane (dokumenty elektroniczne) lub niszczone w niszczarce do dokumentów (dokumenty papierowe) w ciągu 60 dni od daty zakończeniu procesu rekrutacji, o ile osoba, której dane dotyczą nie wystąpi o pozostawienie danych do czasu następnych akcji rekrutacyjnych.

 

5.Odbiorcami danych osobowych będą:

a)Pracownicy i współpracownicy -  w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

b)Podmioty dostarczające i nadzorujące systemy informatyczne Medima Sp. z o.o. – w zakresie koniecznym do serwisowania tych systemów.

 

6.Państwa dane osobowe nie są przekazywane za granicę oraz nie dokonujemy automatycznego przetwarzania danych i ich profilowania.

7.Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,

b)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)przenoszenia danych,

e)cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

8.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Działu Kadr Medima Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie stosownych informacji.

 

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COMMUNITY

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

COMMUNITY

COMMUNITY

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

COMMUNITY

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

Dział Sprzedaży

Tel. +48 22 313 22 50 / 63 / 64

E-mail: sprzedaz@icumed.com

Dział Serwisu

Tel./Fax. +48 22 313 22 57

E-mail: serwis@icumed.com

MEDIMA Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

NIP: 522 - 270 - 98 - 42

KRS: 0000201189

Rekrutacja

Procesy biznesowe

 
X
Password:
Wrong password.