Polityka prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami.

Użytkownikom, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych naszych klientów i użytkowników, zalecamy zapoznanie się z Polityką plików cookies.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Medima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 200, 02-486 Warszawa, Tel. +48 22 313 22 66, E-mail: medima@icumed.com

 

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo  skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@icumed.com

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom świadczącym dla nas usługi:

 

• hostingowe i informatyczne,

• prawne i ubezpieczeniowe,

• doradcze

• kurierskie i pocztowe,

• prowadzenia marketingu

• organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych,

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

• sprostowania (poprawiania) swoich danych,

• usunięcia swoich danych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych,

• przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem prze-twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

Obowiązek/dobrowolność przekazania swoich danych osobowych?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferowanych przez nas produktów i usług, zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musicie Państwo podać swoje dane osobowe.

Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy  Państwa dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jesteśmy częścią Grupy ICUMed z siedzibą w USA, stąd dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych jest jednak bezpieczne ze względu na uzyskaną gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) i z wydanych przez Komisję decyzji o adekwatności (np. Privacy Framework dotyczące transferu do Stanów Zjednoczonych).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

Zastosowany sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

 

 

COMMUNITY

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

COMMUNITY

COMMUNITY

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

COMMUNITY

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

W celu zdobycia więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią:

+48 22 313 22 66

MEDIMA © 2015    •    Polityka prywatności 

Dział Sprzedaży

Tel. +48 22 313 22 50 / 63 / 64

E-mail: sprzedaz@icumed.com

Dział Serwisu

Tel./Fax. +48 22 313 22 57

E-mail: serwis@icumed.com

MEDIMA Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

NIP: 522 - 270 - 98 - 42

KRS: 0000201189

 

Cel przetwarzania

 

 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

 

 

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem czy też osób działających w imieniu klienta w zakresie działalności administratora

 

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji. 

 

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.

 

art. 6 ust. 1 lit. b

(dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).

Potrzeba kontaktu z klientami / pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji

 

 

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

 

 

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego). 

 

Prowadzenie statystyk

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

 

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych

 

Przetwarzanie plików cookies

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika.

W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w  Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

 

Udzielanie odpowiedzi w ramach zapytań przez formularz kontaktowy  na stronie www

 

Art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Dane przechowywane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wniesienia sprzeciwu

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.

 

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO;

art. 9 ust. 2 lit. b RODO 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika /współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej

 

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO 

(dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO 

(dot. kandydatów na współpracowników)

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

 

Prowadzenie rekrutacji

 

Marketingu usług własnych, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych

 

Art. 6 ust. 1 lit a i f RODO 

(dane przetwarzane do czasu cofnięcia zgody czy też wniesienia sprzeciwu)

 

Monitoring wizyjny

 

Art 6 ust. 1 lit f RODO 

(dane przetwarzane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia)

Do 7 dni od momentu rejestracji

Zmieniamy adres:

Ostatni dzień 30.06.2024: Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa

Od dnia 01.07.2024: Ul. Modułowa 3, 05-090 Raszyn

 
X
Password:
Wrong password.