Rekrutacja

W celu spełnienia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określanego jako RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Medima Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Aleje Jerozolimskie 200  02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod nr KRS  0000201189.

 

2.Dane kontaktowe Spółki: Tel. +48 22 313 22 66, E-mail: medima@medima.pl.

 

3.Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: realizacja procesu rekrutacji, w trakcie którego Państwo przekazali swoje dane osobowe oraz wyrazili pisemna zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a  Rozporządzenia RODO).

 

4.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji procesu rekrutacji i kasowane (dokumenty elektroniczne) lub niszczone w niszczarce do dokumentów (dokumenty papierowe) w ciągu 60 dni od daty zakończeniu procesu rekrutacji, o ile osoba, której dane dotyczą nie wystąpi o pozostawienie danych do czasu następnych akcji rekrutacyjnych.

 

5.Odbiorcami danych osobowych będą:

a)Pracownicy i współpracownicy -  w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

b)Podmioty dostarczające i nadzorujące systemy informatyczne Medima Sp. z o.o. – w zakresie koniecznym do serwisowania tych systemów.

 

6.Państwa dane osobowe nie są przekazywane za granicę oraz nie dokonujemy automatycznego przetwarzania danych i ich profilowania.

 

7.Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,

b)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)przenoszenia danych,

e)cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

8.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Działu Kadr Medima Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie stosownych informacji.

 

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
X
Password:
Wrong password.